Kursusest

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus.

Õppeaine maht: 4 EAP

Õppeaine eesmärgid:
Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

Kursuse teemad:
Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalmeedia vahendid ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. 1:1 arvutikasutus ja mobiilseadmetel põhinevad õpikeskkonnad. Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid (RSS, vookogud, folksonoomia, ühisjärjehoidjad, vistutamine). Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted. Rollid erinevates keskkondades. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:

  • omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis;
  • suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja teiste õpikeskkonda;
  • mõistab õpihaldussüsteemide olemust ja oskab neid kasutada õpikeskkondadena;
  • oskab analüüsida erinevate sotsiaalmeedia vahendite lubavusi lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult kombineerida ja rakendada õpikeskondadena;
  • mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;
  • mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;
  • omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest ning oskab neid oma töös arvestada.

Õppejõud:
Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee

Täpsem info:


Kursuse on ette valmistanud Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Dr. Terje Väljataga ja lektor Hans Põldoja.

Lehekülje päises on kasutatud Creative Commons Attribution litsentsi alusel fotosid:

Advertisements